صفحه صندلی دسته دار
پراگا مشخصات
مبل تک نفره L59
456 W63
230000 H112
مرسده مشخصات
مبل تک نفره مرسده L67
879 W65
250000 H98
مدیسا مشخصات
مبل تک نفره مدیسا L75
654 W65
250000 H118
مارینر مشخصات
مبل تک نفره مارینر L63
321 W73
200000 H95
مارگوت مشخصات
مبل تک نفره مارگوت L126
357 W145
250000 H152
کاسکو مشخصات
مبل تک نفره کاسکو L100
345 W100
300000 H100
هرمینا مشخصات
مبل تک نفره هرمینا L64
456 W60
250000 H100
الیزه مشخصات
مبل تک نفره الیزه L73
325 W80
230000 H110
دوریتا مشخصات
مبل تک نفره دوریتا L66
124 W77
230000 H94
کامفورت مشخصات
مبل تک نفره کامفورت L106
147 W71
200000 H91