صفحه میز آباژور
پراگا مشخصات
میز آباژور L55
456 W55
230000 H76
مرسده مشخصات
میز آباژور مرسده L52
879 W52
250000 H73
مدیسا مشخصات
میز آباژور مدیسا L52
654 W52
250000 H73
الیزه مشخصات
میز آباژور الیزه L50
325 W50
230000 H73