صندلی ناهار خوری
پراگامشخصات
صندلی ناهار خوریL52
456W57
230000H110
مرسدهمشخصات
صندلی ناهار خوری مرسدهL50
879W51
250000H105
مدیسامشخصات
صندلی ناهار خوری مدیساL62
654W50
250000H117
مارینرمشخصات
صندلی ناهار خوری مارینرL50
321W64
200000H105
مارگوتمشخصات
صندلی ناهار خوری مارگوتL50
357W55
250000H106
هرمینامشخصات
صندلی ناهار خوری هرمیناL50
456W56
250000H103
کامفورتمشخصات
صندلی ناهار خوری کامفورتL50
147W64
200000H105