صندلی ناهار خوری
پراگا مشخصات
صندلی ناهار خوری L52
456 W57
230000 H110
مرسده مشخصات
صندلی ناهار خوری مرسده L50
879 W51
250000 H105
مدیسا مشخصات
صندلی ناهار خوری مدیسا L62
654 W50
250000 H117
مارینر مشخصات
صندلی ناهار خوری مارینر L50
321 W64
200000 H105
مارگوت مشخصات
صندلی ناهار خوری مارگوت L50
357 W55
250000 H106
هرمینا مشخصات
صندلی ناهار خوری هرمینا L50
456 W56
250000 H103
کامفورت مشخصات
صندلی ناهار خوری کامفورت L50
147 W64
200000 H105