دسته بندی مبل تک نفره
پراگامشخصات
مبل تک نفرهL59
456W63
230000H112
مرسدهمشخصات
مبل تک نفره مرسدهL67
879W65
250000H98
مدیسامشخصات
مبل تک نفره مدیساL75
654W65
250000H118
مارینرمشخصات
مبل تک نفره مارینرL63
321W73
200000H95
مارگوتمشخصات
مبل تک نفره مارگوتL126
357W145
250000H152
کاسکومشخصات
مبل تک نفره کاسکوL100
345W100
300000H100
هرمینامشخصات
مبل تک نفره هرمیناL64
456W60
250000H100
الیزهمشخصات
مبل تک نفره الیزهL73
325W80
230000H110
دوریتامشخصات
مبل تک نفره دوریتاL66
124W77
230000H94
کامفورتمشخصات
مبل تک نفره کامفورتL106
147W71
200000H91