میز جلو مبلی
پراگا مشخصات
میز ناهار خوری L130
456 W64
230000 H51
مرسده مشخصات
میز جلو مبلی مرسده L123
879 W60
250000 H45
مدیسا مشخصات
میز جلو مبلی مدیسا L95
654 W95
250000 H48
مارینر مشخصات
میز جلو مبلی مارینر L125
321 W68
200000 H46
مارگوت مشخصات
میز جلو مبلی مارگوت L123
357 W68
250000 H46
هرمینا مشخصات
میز جلو مبلی هرمینا L110
456 W68
250000 H44
الیزه مشخصات
میز جلو مبلی الیزه L95
325 W95
230000 H48
دوریتا مشخصات
میز جلو مبلی دوریتا L120
124 W60
230000 H45
کامفورت مشخصات
میز جلو مبلی کامفورت L95
147 W95
200000 H49