قبلی
بعدی
ست پذیرایی و بوفه

سرویس پراگا

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

پراگا

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس مرسده

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد 

مرسده

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس مارگوت

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

مارگوت

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس هرمینا

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

هرمینا

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس مارینر

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

مارینر

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس دوریتا

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

دوریتا

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس الیزه

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

الیزه

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس مدیسا

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

مدیسا

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس کاسکو

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

کاسکو

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel

سرویس کامفورت

این سرویس شامل:

2 عدد مبل تک نفره
1 عدد کاناپه 3 نفره
5 عدد صندلی ناهار خوری
1 عدد آینه کنسول
و 1 عدد تخت می باشد

کامفورت

این محصول میتوانید از نظر رنگ و پارچه کاملا سفارشی سازی شود.

Rafel