مختصری از تاریخچه میز آرایی و سفره آرایی

تاریخچه میز آرایی

بخش اول انسان اولیه بشر اولیه تنها از راه گردآوری، شکار و ماهیگیری خوراک خود را تامین می کرد و هنوزخبری از فنون کشاورزی نبود. در برخی از نقاشی های غارها، به خوبی حمل شکار و خوردن آن در کنار آتش نشان داده شده است. ام با پیشرفت بشر اولیه و به مرور، عمل خوردن […]